СМЕ

и колчем всички
БÒГУ посветени сме —
сме и спасени

Категория: