ЗВЕЗДНИ

Звездни времена —
от обич и любов, и
светлина — вълнѝ!...

Вечни времена —
от нега и възторг, и
блян — хубавинѝ!...

Категория: