ПОВСЕМЕСТНО

повсеместно
птичките
редеят

без уви
среда
природна

не кръжат
не пеят
и линеят

.................................

ех
управа
превъзходна

Категория: