НАЙ

от всички дарби
най е важна дарбата —
да се обича(ме)

.....................................

разновидности:

дарбата да се
обича — най важи от
всички дарби

дарбата да се
обичаме — от всички
дарби — най важи

най важи от всички
дарования — да се
обича(ме)

Категория: