ПРИТВОРСТВО

Които са притворни,
на злото са покорни,
защото са злосторни.

Категория: