( *** )

Много прѝказки
работа не вършат , а
времето летѝ ...

Много прѝказки
не вършат работа , а
времето летѝ ...

Времето летѝ ,
а много прѝказки не
вършат работа ...

Времето летѝ ,
а работа не вършат
много прѝказки ...

.......................................

времето много
летѝ и НЕ прѝказки
работа вършат

Категория:

Comments

Идеи трябват
преди да се превърнат
думите в дела...

По Angel Popov -

„Идеи трябват
преди да се превърнат
думите в дела...“ :

Преди в дела да
се превърнат думите,
идеи трябват...

Идеи трябват,
думите преди в дела
да се превърнат...

Pages