ТРАКИЯ

Нещастна, бедна, наранена
е днес тракийската земя,
но пак пребъдва несломена,
тъй както в стари времена.

В пръстта погребани навеки,
под древни срутени дворци,
възкръсват прадедите траки
чрез свойте майстори-творци.

Духът нетленен се възражда
отново в българския ген
и търси вечната му жажда
светът да види съвършен.

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ТРАКИЯ“ :

Щастлѝва , богàта и ненаранѝма
зем`ята тракѝйска е днес , ò , Небè !
И нèка преб`ъдва все тъй несломѝма ,
каквàто откòле ЗАВÈТНА нам бè !

Дворцѝте ни дрèвни ги рèвностно крѝе
пръсттà , за да б`ъдат спасèни
за нас и за б`ъдното , и да сме нѝе
от трàка-творèц вдъхновèни !

И в гèна ни рòден отнòво възрàжда
се ... дòблестен ДУ̀Х достолèпночутòвен
на трàк , за да т`ърси , творѝ и подклàжда
към свят съвършèн и от БÒГ обетòван !!!

Амин! Чул те Господ! България, т. е. древна Тракия, го заслужава напълно...

По Angel Popov - „Амин! Чул Господ! България, т. е. древна Тракия, го заслужава напълно...“ :

БЪЛГАРИЯ - то
ест - древна ТРАКИЯ - го
въззаслужава !!!

ЧУЛ ГОСПОД !!!
АМИН !!!

Амин! Дай, Боже! Господ всяко искрено хайку, желание и творение осъществява и пази от забрава...

Б`ългари , трàки ,
слав`яни !... - БЪЛГÀРИЯ
È ористà ни !!!

Бл`ъгаре , трàки ,
словèни !... - РАЙ ЗÈМЕН за
пòмощ зовè ни !!!

Pages