всяка

всяка дума - стих ...
всеки стих - живот ... всеки
живот - свръхлюбов ...

Категория: