( *** )

поèт е всèки
светлоотразѝтел на
изл`ъчването

на блѝжния и нèгов
овèчностовечѝтел

Категория: