ЍЗХОД

хвърчѝло
протѝв
горчѝло

.....................................

хвърчилà
протѝв
горчилà

Категория:

Comments

Това е изходът, thymefan! Адмирации!
Без мечти
всичко
горчи!
Без дела
стават
тегла...

Благодаря за пореден път , господин Попов !

По Angel Popov -

„Без мечти
всичко
горчи!
Без дела
стават
тегла...“ :

Без мечтѝ всѝчко
горчѝ ... Без делà стàват
ли , стàват теглà ...

Pages