ÒПИТ ЗА ПРÈХОД

ÒПИТ ЗА ПРÈХОД
ОТ „ХÀЙКУ“ КЪМ „НÀВА“ ЧРЕЗ -
В РÀНИТЕ - ЛÀВА :

Вмèсто - „Болѝ без
тèб ...“ , нèка б`ъде - „Болѝ
от безтèбие ...“ ...

болѝ
без
тèб

болѝ
от
безтèбие

болѝ
от
безтèбство

болѝ
от
безтèбност

.....................................

Каквà ти
от дỳми
потрèбност ?...

Категория: