( *** )

всèки си нòси
кр`ъста да обѝча и
да е обѝчан

Категория: