June 2014

въздишка по сайта chovekat dot com

Защо ли този
сайт обсебва и с любов
сърца захлебва ?!…

( *** )

къс хексаметър
по случай Петровден за
Павел и Петър

По Лермонтов - „ГЕРОЙ НА НАШЕТО ВРЕМЕ“ :

„В приятелството
винаги единият
е роб ...“ - Лермонтов ...

диктатура

млък вам

ПЛАТНОХОДКА , Михаил Юриевич Лермонтов , превод

Самòтна платнохòдка брòди -
белèе се в морè , в мъглѝ !
Каквò я в край далèчен вòди ?
Каквò от рòден я делѝ ?

Вълнѝ играят , вятър свѝри ,
токỳ платнò се наклонѝ …
Увѝ ! тя щàстие не дѝри
и нè от щàстие странѝ .

Над нèя слънчев лъч прелѝта ,
под нèя - пръски и прибòй …
А тя - метèжна , в бỳри скѝта
и дѝри в бỳрите покòй .

БЪДНЍ

БОЖЕ
БЪДНЍ
България

( *** )

призоваване
към сближаване нека
чрез изпѝсване

на „ОБЍЧАМТЕ !“ слято
ЧЕ ДА СЛЕЕ сърцата

200 ГОДИНИ ВЕЧНОСТ, НАРЕЧНА ЛЕРМОНТОВ!

САМОТЕН ПАРУС
Самотен парус се белее
в мъгливо-синьото море.
За бряг далечен ли копнее,
или на роден да поспре?

Вълни играят, вятър свири
и мачта вие се, скрипти.
Уви, той щастие не дири
и не към щастие лети.

Под нея - блеснали лазури,
над него лъч от слънчев зной,
а той, бунтовен, търси бури,
като че търси в тях покой!

( *** )

Първият стих , от
човек произнесен , е
може би „Мамо!“ !!!

( *** )

Как в женски род ще
звучѝ думата „цвете“ ?...
„ЦВЕТЍЦА“ !!! - Налѝ ?!...

Pages