December 2014

( *** )

Две хиляди и
четиринадесета -
до полунощ - днес ,

а сетне - на вечността
нов чар в огърлицата !...

ЧОВЕЧНОСТ

ЗДРАВА, УСМИХНАТА И ПО-ЧОВЕЧНА 2015 ГОДИНА!
Безчовечното
към другите - душата
изпепелява,
а човечното
към ближните - сърцата
ощастливява!

НАСЛЕДНИЦИ /по rhymefan/

Лъвове предци
нямат за наследници
блеещи овци...

нѝкои предцѝ

наследèни от
овцѝ* - не ѝскат да са
нѝкои предцѝ

нѝкои предцѝ
не ѝскат - наследèни
да са от овцѝ*

.........................................

(респектѝвно - уфтсѝ*)

СМЯХ

Да се присмиваш на другите,
значи да се подиграваш на себе си.

МИЛИАРДЕРИ /по rhymefan/

Милиардери
стават, милиони щом
си присвояват...

рàна / рàни

òще
болѝ ...

ò ...
ще
болѝ ...

.................

òще
бол`ят ...

ò ...
ще
бол`ят ...

КАК СЕ СТАВА МИЛИОНЕР?

Уви, българската рецепта е:
прeстъпник в България,
или български талант в чужбина.
/Дано и това правило има изключения,
но те тогава също го доказват/...

поет(еса)

Твòето перò -
преклàня дъжд , изсѝпан
като из ведрò !

И от глъбинѝ
до висинѝ неспѝрно
вàе показнѝ !!!

...................................................................

С твòето перò
преклàняш дъжд , изсѝпан
като из ведрò !

И от глъбинѝ
до висинѝ неспѝрно
вàеш показнѝ !!!

АФОРИЗЪМ

Афоризъм значи хиперболичен реализъм -
не е за вярване, но звучи повече от вярно.
Нещо като скъпоструващ политик...

Pages