February 2015

( *** ) - по нарòдна м`ъдрост

Пр`ъст да подадèш ,
ръкà* ще ти отк`ъснат ,
бèз да разберèш ...

---------------------------

душà*
сърцè*
живòт*
любòв*
съдбà*
мечтѝ*

КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ?

На депутатите
вдигнаха заплатите,
а на съдиите
удариха балтиите...

ЧОВЕКЪТБГ /по rhymefan/

Очи щом вдигаш,
от книгата унесен,
звездите стигаш...

опит за „танка“ по логото на сайта „човекътбг дот ком“

картината на
сайта е дървото на
живота и от

него на син фон - на БОГ
очите - струят звезди

простèте

простèте
кнѝги
непрочèтени

простѝ
живòте
унизèн

душѝте -
с`якаш
съборèтини

.....................................

а любовтà -

на злòто
в
плèн

( *** )

прòшка се ѝска
и прòшка се дàва за
БÒЖИЯ СЛÀВА

( *** )

простѝ ... живòте
съвършèн ... за вярата
на всѝчки в тèбе ...

( *** )

нелюбовтà е
отживèлица и се
на прòшка нàда

.....................................................

отживèлица
нелюбовтà е и на
прòшка нàда се

ПРОШКАТА

Има прошка човешката грешка,
греховете се плащат с възмездия
и тогава Земята човешка
ще пребъдва сред родни съзвездия!

( *** ) - Гèрард Кребс - (Krebs , Gérard) - превод от немски език

зимна местност
един нощен влак скицира
нейните форми

Pages