September 2014

( *** )

дано не бъде
този сайт съсечен от
недълготрайност

......................................................

дано не бъде
покосен и този сайт
от краткотрайност

АМЍН !!!
АМЍН !!!
АМЍН !!!

( *** )

от езѝка е
на Шèкспир - да не сè на
„Вѝ“ общỳва днèс

между вèрите

между вèрите
мостът ... нòси ѝмето
„веротърпѝ - мост“

мѝ , тѝ , мỳ , ѝ , мỳ , нѝ , вѝ , Вѝ , ѝм

омразата не
мѝ подхожда* и към мрак
ме съпровожда*

омразата не
тѝ подхожда* и към мрак
те съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
ѝ подхожда* и към мрак
я съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
нѝ подхожда* и към мрак
ни съпровожда*

омразата не
вѝ подхожда* и към мрак
ви съпровожда*

омразата не
Вѝ поджожда* и към мрак
Ви съпровожда*

НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА НОЩНАТА ПЕСЕН , Йохан Волфганг фон Гьоте , превод

Връх до връх са всички
В покой ,
Мълчат и птички
Сред усой .
Спри , усетѝ ! -
Едва полъх в клони откриваш .
Ще да почиваш
Скоро и ти .

.....................................................................

препечатка от
несъществуващия вече
(а може би ще бъде възстановен ?!...)
сайт
http://chovekat.com

( *** )

любов е и да
се привличат атомът
и електронът

( *** )

Който измъчва ,
от ГÒСПОДА БÒГА се
самоотлъчва ...

( *** )

„Мѝло ми рòжбе ,
да цỳнкам ли гỳшка?!...“ - И
рòжбичка слỳшка !!!

РАВНОДЕНСТВИЯ

През есенното равноденствие
денят отстъпва кротко на нощта
и лятото прелива в есента.
А в пролетното равноденствие
нощта отстъпва трудно на деня,
тъй както зимата на пролетта...

НА ХРИСТО БОТЕВ

„Жив е той , жив е !“
е стих ненадмѝнат - на
многая лета

Pages