March 2015

( *** )

„ОБЍЧАЙ !“ - на БÒГ
е ЗАВÈТ и на вс`яко
сърцè - мироглèд

пролет е

пролетта
връхлетя
и тъгѝте помèте

пролетта
разцъфтя
като òбично цвете

пролетта
прокънтя
като песен Възкрèсна

и сърца
разтуптя
пролетта Благовèстна

и съгря
с доброта
и в душѝте проблèсна

и разстèли се
тя
като прèлест небесна

пролетта
на светà
пак дивѝ и прехлàсва

пролет е -
красота

.........................................

нѝкога не угасва

ПАРИТЕ

Парите са количество, не качество,
затова първото подтиска второто.

ТЕАТЪРЪТ /по rhymefan/

Театралното
сродява реалното
с идеалното.

( *** )

спрèтнаха гòзба -
с ЛЮБÒВ за подпрàвка - на
ѝме „Венчàвка“

международен ден на театъра

„Театър*“ вместо
„място за зрелища“ , пò
глòжди да знàчи

„божествен лек“ както и
„божествено лекарство“ ...

........................................................................................................................................

* от гръцки θέατρον - място за зрелища

( https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80 )

θεός (гр.) - Бог
Ιατρική (гр.) - медицина , лекарство
ιατρόσ (гр.) - лекар

ДРОГАТА

Най-силната дрога са парите.
Опияненият от тях забравя
какво е свобода и демокрация.

КУПУВАЧИТЕ /по rhymefan/

Купувачите,
закупили с хартии
чужди таланти,
правят продавачите
бедни и зависими...

( *** )

Купỳването
на мòзъци дàви нàй -
бèдните странѝ ,

откъдèто обѝлно
б`ълват тèзи мòзъци ...

( *** )

БÒЖЕ , м`ясто и
за Светѝ Паралèй ли
се в РÀЯ пàзи ?...

Pages